Hollanda’da zamanaşımı

Hollanda’da zamanaşımı

Zamanaşımı ne zaman işlemeye başlar?

Zamanaşımı, alacağın muaccel (ödenecek hale gelme) olmasıyla birlikte işlemeye başlar. Örneğin; çoğu durumda alacak bir para alacağıdır. Bu halde taksitler ve faiz zamanında ödendiği müddetçe anapara için zamanaşımı işlemeye başlamaz. Bu durum taksitler için geçerli değildir. Taksitler vade tarihinde muaccel olur ve böylece doğrudan zamanaşımı taksitler için işlemeye başlar.

Zamanaşımı süresi ne kadardır?

Kural olarak zamanaşımı süresi, alacağın talep edildiği veya vadenin dolduğu tarihten itibaren 20 yıldır. Bazı alacaklar ise daha kısa zamanaşımı sürelerine tabidir (aşağıya bakabilirsiniz), ancak bu alacaklara ilişkin talepler bir mahkeme kararıyla tespit edildiği takdirde söz konusu 20 yıllık süre onlar için de geçerli olur.

Türk Hukukunda ise zamanaşımı süresi kural olarak 10 yıldır, istisnai olarak bazı alacaklar için 5 yıllık kısa zamanaşımı süresi uygulanır.

5 yıllık zamanaşımı süresi

Aşağıdaki alacaklar için beş yıllık zamanaşımı uygulanır: (yukarıda açıklandığı üzere bir mahkeme kararıyla tespit edilmediği müddetçe )

  • verme ve yapma borçlarında sözleşmenin ihlal edilmesi halinde (örneğin kredi);
  • kira bedelleri, anapara faizleri, nafaka ve ücret gibi diğer dönemsel edimlerde. Her bir ödeme sonucu ayrı zamanaşımı süresi işlemeye başlar;
  • yanlış kişiye yapılan ödemeden doğan taleplerde. Bilinmeyen bir kişiye yanlışlıkla depozito ödemesi yaptığınızı varsayalım. 5 yıllık süre, bu yanlış ödemeyi ve alıcının kimliğini öğrendiğiniz tarihten itibaren işlemeye başlar.

 2 yıllık zamanaşımı süresi

Tüketici hukukunda ise 2 yıllık daha kısa bir zamanaşımı süresi uygulanır. İki yılın geçmesiyle birlikte, satıcı artık karşı tarafı ödemeye zorlayamaz.

Zamanaşımının başlangıcı

Zamanaşımı kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bununla alacağın değişmeden varolmaya devam ettiği ve ödenebileceği anlatılmak istenmektedir. Borçlunun zamanaşımı def’ini açıkça öne sürmesi gerekmektedir.

Borçlunun Hollanda mahkemesinde geçerli gerekçelere dayanarak zamanaşımı def’ini ileri sürmesi halinde, mahkeme kararında alacaklının talebine hükmedilemez. Hollanda Mahkeme kararının üzerinden 20 yıl geçmesi halinde icra memuru tarafından icra edilmesi mümkün değildir. Artık mahkeme kararı etkisizdir.

Zamanaşımın kesilmesi

Zamanaşımı def’inin ileri sürülmesi için geçerli süre dolmak üzere olduğu ve zamanaşımı def’inin ileri sürülemediği hallerde alacaklının bağlı olacağı yeni bir süre ortaya çıkabilir. Bu durumlara zamanaşımının kesilmesi denir.

Alacaklı, zamanaşımı süresi dolmadan önce borçluya borcun geçerli olmaya devam edeceğine ilişkin taahhütlü mektupla veya mahkeme celbiyle yazılı bildirimde bulunursa zamanaşımı kesilmiş olur.

Alacaklının zamanaşımı süresinin kesintiye uğradığını kanıtlaması zorunludur. Borçlu tarafından zamanaşımı def’i ileri sürüldüğü takdirde alacaklının elinde buna karşı bir kanıt yoksa, talebi mahkemece kabul edilmeyecektir.

Zamanaşımı süresi ayrıca, borçlu, örneğin erteleme veya taksit ödemesi talep ederek iddiayı kabul ettiği takdirde de kesilmiş sayılır. Yeni süre daha önceki zamanaşımı süresiyle aynıdır.

Hollanda Mahkeme kararı

Hollanda Mahkeme kararları için aşağıdaki istisnalar uygulanır.

Mahkeme kararıyla kayıt altına alınmış bir talep, o talebe ilişkin kanunda gösterilen zamanaşımı süresinden farklı olarak 20 yıllık zamanaşımı süresine tabi olur. Ancak bu süre anaparaya bağlı olarak talep edilen faiz borcuna uygulanmaz. Örneğin bir kişinin 10.000 Euro’ya mahkûm olduğunu varsayalım. Bu kişi yasal faizi ödemeye de mahkum edilmiş olsun. Normalde mahkeme kararı 20 yıllık bir zamanaşımı süresi verir. Ancak faizin talep edilmesi 5 yıllık bir zamanaşımı süresine bağlanmıştır. Bu halde kararın üzerinden henüz 10 yıl geçtiği ve zamanaşımının herhangi bir kesintiye uğramadığı takdirde bile faiz talep edilemez, çünkü faizi talep hakkı ilk 5 yılın sonunda düşmüştür.